• Mon. Jul 22nd, 2024

YuuPen

อยู่เป็น ใช้ชีวิตให้เป็น

install solver add-in

  • Home
  • ติดตั้ง Solver Add-in บน Microsoft Excel ใน 1 นาที

ติดตั้ง Solver Add-in บน Microsoft Excel ใน 1 นาที

Solver เป็น Add-in ฟรีแต่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เริ่มต้น เราจะต้องทำการติดตั้ง Add-in ตัวนี้บน Excel ก่อนโดยมีขั้นตอนการติดตั้งง่ายๆ ดังนี้