• Tue. Jul 16th, 2024

YuuPen

อยู่เป็น ใช้ชีวิตให้เป็น

payment

  • Home
  • สามารถทำ passport 10 ปี และจ่ายเงินผ่าน QR Code ได้แล้วนะ!

สามารถทำ passport 10 ปี และจ่ายเงินผ่าน QR Code ได้แล้วนะ!

ทำพาสปอร์ตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง2. สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์1. บัตรประจำตัวประชาชน2. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วยผู้ที่ทำพาสปอร์ตใหม่– บัตรประชาชนตัวจริงผู้ที่ทำพาสปอร์ตหาย– บัตรประชาชนตัวจริง– ใบแจ้งความฉบับจริง (ต้องไปแจ้งความก่อน)ผู้ที่ต่ออายุพาสปอร์ต– บัตรประชาชนตัวจริง– พาสปอร์ตเล่มเก่าที่หมดอายุ เว็บไซต์สำหรับจองคิวทำพาสปอร์ต 2565 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th (จองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30…